August 17, 2008

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

สามารถคุยกับ ดร.ดนัย เทียนพุฒในด้านการจัดการธุรกิจ กลยุทธ การบริหารคน รวมถึงปัญหาการวิจัยทางธุรกิจได้ที่นี่ครับ

@ เรียนอาจารย์ดนัยที่นับถือ

ดิฉันกำลังเรียน MBA/HRM เป็นเทอมที่สองที่อังกฤษค่ะ รู้สึกหนักใจในหลาย ๆ วิชาเพราะเนื้อหาวิชาใหม่สำหรับความรู้หรือสิ่งที่เคยเรียนมาก่อน อยากเรียนถามอาจารย์ในเรื่อง change management ค่ะ คือดิฉันได้งานมาชิ้นหนึ่งให้เขียนเกี่ยวกับ "the manner in which Leadership can be used within the change process and how it can support managing the complexity of organisational change". ดิฉันรู้สึกว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่กว้างมาก จึงอยากขอคำแนะนำอาจารย์ว่าดิฉันควรจะเริ่มค้นคว้าอย่างไร และในงานเขียนนั้นควรจะครอบคลุมเรื่องอะไรบ้าง ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
มณีรัตน์

ตอบ เรื่อง change management

ในเรื่องของ Change Managemant ถ้าจะอธิบายง่าย ๆ
โดยหลักการแล้วจะมีอยู่เช่น

โมเดลการเปลี่ยนแปลงของเลวิน (Lewin’s Change Model)
ซึ่งแบ่งการเปลี่ยนแปลงออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) ในระยะนี้จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการลดแรงต่างๆ ของพฤติกรรมที่มีอยู่ในองค์การ ซึ่งความสำเร็จในส่วนนี้จะผ่านทางกระบวนการทางจิตวิทยาที่นำไปสู่การไม่ยึดติดกับพฤติกรรมในปัจจุบันด้วยการให้สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ต้องการ การจูงใจสมาชิกขององค์การให้เข้าร่วมกิจกรรมการเปลี่ยนแปลง
ขั้นที่ 2 การเปลี่ยนใหม่ (Moving) ในระยะนี้คือ การเข้าสู่พฤติกรรมขององค์การ ฝ่ายงาน บุคคล ในระดับใหม่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สอดแทรกอยู่ในระบบเพื่อพัฒนาพฤติกรรม คุณค่าและทัศนคติใหม่ผ่านการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างองค์การและกระบวนการ
-ขั้นที่ 3 การคงสภาพพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) ขั้นตอนนี้เป็นการรักษาการเปลี่ยนแปลงให้มีเสถียรภาพในระดับใหม่ ความสำเร็จนี้จะเกิดจากการใช้กลไกสนับสนุนจากการเสริมแรงขององค์การแบบใหม่ เช่น วัฒนธรรมองค์การ ปทัสฐาน นโยบายและโครงสร้าง

คราวนี้ถ้าพิจารณาในด้านของผู้บริหารคือเรื่องของการดำเนินการเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องใช้ "Leadership" ที่สูงมาก
ผมแนะนำให้อ่านหนังสือของ

1. John P. Kotter on What Leaders Really Do - by John Paul Kotter - 184 pages
2.Leading Change - by John P. Kotter - 187 pages
3.The Heart of Change - by John P. Kotter, Dan S. Cohen - 208 pages


ซึ่งได้รับการยอมรับสูงมากในการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยเฉพาะ วิธีการที่ผู้นำจะทำให้สำเร็จและหลีกเลี่ยงความล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างไร

และหากต้องการศึกษาเฉพาะ วัฒนธรรมและการปรับเปลี่ยนองค์กร

ให้ศึกษาการจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ของ Cummings และ Worley (2005)

สำหรับการเขียนจะเป็นตามหลักการของ Academic Writing เช่น

1.The Introduction
-General statements
-Thesis statements

2.The Body
2.1 Reason
paragraph 1
2.2 Reason
paragraph 2
*Each paragraph has a
-topic sentence (Intro...
-supporting sentence ( Idea ,Explain, Example, Describe..)
-concluding sentence

3.The Concluding paragraph
-It signals the end of the paper.
-It summaries the main points.
-It leaves the reader with the writer's final thoughts on the topic

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

@ นอกจากได้แนวคิดและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างสูงแล้ว ยังทำให้ตระหนักว่าเรื่องนี้ต้องศึกษาอย่างมากด้วย ภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ที่ต้องทำให้เสร็จคงยากไม่ใช่น้อย แต่ยังไงต้องขอขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

มณีรัตน์

ตอบ ขอเป็นกำลังใจให้ทำงานตามที่ได้รับเสร็จและประสบความสำเร็จทางการเรียนครับ

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: