August 17, 2008

VBlog ...Marketing KPIs :ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด

V-Blog Talk : Marketing KPIs กับ ดร.ดนัย เทียนพุฒ

ธุรกิจที่สนใจจะวัดความสำเร็จของ องค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรการตลาด หรือฝ่ายงานการตลาด ด้วยแนวคิดของ Balanced Scorecard และ KPIs(Key Performance Indicators)ที่ ดร.ดนัย เทียนพุฒ พัฒนาขึ้นมา โดยเรียกว่า "Marketing KPIs หรือ ดัชนีวัดองค์กรที่มุ่งการตลาด" สามารถรับชม และ รับฟังแนวคิดที่เป็นหลักการสำคัญว่า นักการตลาดมองการวัดในกี่แนวคิดด้วยกันครับ

Maketing KPIs

ดร.ดนัย เทียนพุฒ
Dr.Danai Thieanphut
DNT Consultants

No comments: